آلبوم من ◂ برف بندان، نزدیک شهر ایلام
جای شما خالی