ویژگیهای کارگزاران حکومتی از دیدگاه امام علی (ع)
45 بازدید
محل نشر: چشمه سال 1383
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
استناد به کلمات اما علی (ع) در راستای بیان ویژگیهای کار گزاران حکومتی از دید گاه جناب ایشان.