نگاهی به کتاب مشاهیر شیعه در افغانستان
50 بازدید
محل نشر: بنیاد وحدت سال 1379
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته نیز ا نتقادی است و برآن است که چرا استاد ناصری داودی (نویسنده کتاب مشاهیر) بر عهدی که در مقدمه کتاب داده سپرده وفادار نمانده است.