سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر آیت الله العظمی وحید / انجمن فرهنگی اما جعفر صادق (ع) 
مبلغ / معاون رییس وسردبیر نشریه انجمن. 
 
 
تبلیغ / تهی وتنظیم مقالات  
تدریس 
مدر سه اما الهادی 
مدرس 
 
 
المنطق المظفر